Dine4Fit
star star star star star_half
Privacy Policy

 1. Basic provision

  1. Personal data controller pursuant to Article 4(7) of the Regulation 2016/679 Coll. (EU) of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the protection of individuals connection with the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter only: "GDPR") is Dine4Fit, a.s., IČ 25766937 with its registered office at Škroupova 631, Hradec Králové, Czech Republic (hereinafter: "Administrator").

  2. The contact information of the administrator are

address: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Čzech Republic

email: support@dine4fit.com

  1. Personal data means all information about an identified or identifiable natural person; identifiable natural person is a natural person who can be directly or indirectly identified, in particular by reference to a specific identifier, for example e-mail, location data, network identifier or to one or more specific physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. 

  2. The administrator did not appoint a commissioner to protect personal data.

 1. Sources and categories of processed personal data

  1. The administrator processes the personal information you gave to him

  2. The administrator processes your e-mail in provided format (including, where applicable, first and / or surname for the following purpose in which is required to log in to the Dine4Fit service

  3. The administrator processes files on the operated websites cookies and in mobile applications device identifiers as network identifiers.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

   1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o službě Kalorické tabulky a tipech na zdravější životní styl s výjimkou šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a ve smyslu bodu 47 preambule GDPR

   2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tj. za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky)

   3. Váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies jako síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je

   1. umožnění Vašeho přístupu ke službě Kalorické tabulky poskytované správcem; při registraci je vyžadován email, který je nutný pro umožnění přístupu ke službě Kalorické tabulky, poskytnutí emailu je nutným požadavkem pro zajištění přístupu ke službě Kalorické tabulky

   2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (přímý marketing).

   3. měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a mobilních aplikací

   4. ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů souborů cookies.

 1. Využití anonymních dat

  1. anonymní data s odstraněnými osobními údaji uživatelů Kalorických tabulek obsahující údaje o stravovacích návycích, pohybových aktivitách a antropometrických datech může správce využít k dalším službám pro zákazníky Dine4Fit, a.s. nebo ke studiím o spotřebitelském chování.

 1. Doba uchovávání údajů

  1. správce uchovává osobní údaje po celou dobu, kdy máte umožněn přístup ke službě Kalorické tabulky v souladu se smluvními podmínkami, maximálně po dobu 5 let od posledního přihlášení ke službě Kalorické tabulky

  2. po dobu, než požádáte správce o zrušení účtu v aplikaci Kalorické tabulky

  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

  4. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. příjemci osobních údajů jsou osoby

   1. zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce)

   2. podílející se na realizaci jednorázových nebo pravidelných plateb na základě objednávky placených služeb správce (např. provozovatelé platebních bran)

   3. zajišťující marketingové služby pro službu Kalorické tabulky (například poskytovatel emailingových služeb)

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

   4. právo vzít zpět souhlas k užívání souborů cookies pro marketingové účely pomocí postupu popsaného na stránce https://www.kaloricketabulky.cz/cookies

   5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

   7. právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení).

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci služby Kalorické tabulky. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat, pročež dojde ke zrušení účtu v aplikaci Kalorické tabulky.

čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone [footer.downloadApp (en)]
App
Dine4Fit
Dine4Fit
čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone [footer.downloadApp (en)]
App
[footer.app.info (en)]
[footer.app.info (en)]